Wat is mediation

Wanneer kiezen voor mediation

Hoe verloopt mediation

Is mediation vertrouwelijk

Kosten

Subsidies
Aanmelden mediation

Hoe verloopt mediation?

De eerste bijeenkomst begint met de bespreking van de mediationregels en de mediation overeenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd. De mediator gaat na of partijen tot een oplossing kunnen komen en of zij daartoe gevolmacht zijn. Alle partijen zijn in principe bij alle besprekingen aanwezig.

De mediator brengt alle belangen – ook de niet-juridische – in kaart. Ook inventariseert hij het conflict en die factoren die een oplossing belemmeren. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt hij een vervolgafspraak.

De gezamenlijk gevonden oplossingen worden getoetst op haalbaarheid. De mediator legt de afspraken en oplossingen schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze kan worden opgenomen in een proces verbaal, vonnis of beschikking. De mediator bespreekt met u of dit mogelijk of gewenst is.

Bij de laatste bijeenkomst vullen alle partijen, advocaten en andere betrokkenen die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond een vragenlijst in. Deze leveren zij in bij de mediator.