Over SchuldenbewindvoeringKnop1

Knop2Werkwijze aanmelding Schuldenbewind

Knop3

Knop4

Knop5Schuldenbewind aanmelden

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De beschermingsbewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving (boedelbeschrijving) van alle goederen die onder het bewind vallen. Hij ontvangt hierover van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de beschermingsbewindvoerder naar de rechtbank, sector kanton.

Hoofdtaak
De hoofdtaak van de beschermingsbewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moeten gelden goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd.
Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of zorgtoeslag. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn verzorging.
Het bewind is bedoeld om mensen te beschermen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen en om misbruik van hen te voorkomen. Het bewind is ook bedoeld om er voor te zorgen dat het geld van degene voor wie de maatregel is ingesteld niet ‘stil ligt’, maar op een goede manier wordt beheerd. Mensen voor wie een bewind geldt, zijn net als iedere meerderjarige volledig aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad van hen. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

  • het regelen van de financiële huishouding, inclusief een eenvoudige belastingaangifte over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en zorg/huurtoeslag
  • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
  • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
  • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact in beperktemate naar zitting kantonrechter

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

  • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
  • werkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van problematische schuldsituaties in het voortraject en in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling. verkoop van onroerend goed of aandelen
  • ontruiming van de woning;
  • aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
  • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.

Wij helpen u met het aanvragen van de gemeentelijke schuldhulpverlening, indien u problematische schulden heeft.